1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opšta uputstva

Sledeća uputstva daju jednostavan pregled o tome šta se dešava sa Vašim ličnim podacima kad posetite našu veb stranicu. Lični podaci su svi podaci pomoću kojih možete biti lično identifikovani. Opširne informacije o temi zaštita podataka možete saznati iz izjave o zaštiti podataka navedene u ovom našem tekstu.

Obuhvatanje podataka na našoj veb stranici

Ko je odgovoran za obuhvatanje podataka na ovoj veb stranici?
Obradu podataka na ovoj veb stranici vrši rukovalac podacima. Njegove kontakt-podatke možete saznati iz tipografskih podataka ove veb stranice.

Kako obuhvatamo Vaše podatke?
Vaše podatke dobijamo na jednoj strani tako što nam ih Vi saopštavate. Ovde se na pr. može raditi o podacima koje unosite u kontaktni formular.

Drugi podaci se obuhvataju automatski od strane naših IT-sistema prilikom posete naše veb stranice. To su pre svega tehnički podaci (na pr. internet preglednik, operativni sistem, ili vreme posete internet stranice). Obuhvatanje ovih podataka sledi automatski čim stupite na našu veb stranicu.

Za čega koristimo ove podatke?
Jedan deo podataka se prikuplja da bi se obezbedilo besprekorno snabdevanje veb stranice. Ostali podaci se mogu koristiti za analizu Vašeg korisničkog ponašanja.

Koja prava imate u odnosu na podatke?
U svako doba imate pravo da dobijete obaveštenje o poreklu, primaocu i svrsi vaših skladištenih ličnih podataka. Osim toga imate pravo da zahtevate ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka. U vezi ovoga, kao i u vezi drugih pitanja o temi zaštita podataka, možete se u svako doba obratiti na adresu navedenu u tipografskim podacima. Dalje imate pravo na žalbu kod nadležne nadzorne ustanove.

Osim toga imate pravo da, pod određenim okolnostima, zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. Detalje o ovome možete saznati iz izjave o zaštiti podataka pod “Pravo na ograničenje obrade”.

Analitički alati i alati od trećih provajdera

Vaše pretraživačko ponašanje može biti statistički vrednovano prilikom poseta naših veb stranica. To se pre svega dešava sa kolačićima i sa takozvanim analitičkim programima. Analiza Vašeg pretraživačkog ponašanja sledi po pravilu anonimno: pretraživačko ponašanje se ne može pratiti unazad do Vas. Možete protivrečiti ovoj analizi ili je sprečiti tako što nećete korisiti određene alate. Detaljne informacije o ovome naći ćete u sledećoj izjavi o zaštiti podataka.

Možete protivrečiti ovoj analizi. U ovoj izjavi o zaštiti podataka ćemo Vas informisati o mogućnostima prigovora.

2. Opšta uputstva i obavezne informacije

Zaštita podataka

Rukovaoci podacima ovih stranica bave se vrlo ozbiljno zaštitom Vaših ličnih podataka. Mi tretiramo Vaše lične podatke poverljivo i prema zakonskim propisima o zaštiti podataka, kao i prema ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu veb stranicu prikupljaju se razni lični podaci. Lični podaci su podaci pomoću kojih možete biti lično identifikvani. Prezentirana izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za šta ih koristimo. Ona objašnjava i kako i u koju svrhu se to događa.

Ukazujemo i na to da prenos podataka u internetu (na pr. kod komunikacije putem elektronske pošte) može imati sigurnosnih propusta. Zaštita podataka od pristupa trećih lica bez ikakvih propusta nije moguća.

Uputstva o odgovornom mestu

Odgovorno mesto za obradu podataka na ovoj veb stranici je:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D-55120 Mainz

Nemačka

Telefon: 0049/6131 964-01
Elektronska pošta: info@werner-mertz.com

Odgovorno mesto je fizičko ili pravno lice koje samo ili zajedno sa drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade ličnih podataka (na pr., imenima, adresama elektronske pošte i sl.).

Opoziv Vaše saglasnosti za obradu podataka

Mnogi postupci obrade podataka su mogući samo uz Vašu izričitu saglasnost. U svako doba možete opozvati već datu saglasnost. Za to je dovoljno neformalno obaveštenje elektronskom poštom na našu adresu. Zakonitost obrade podataka, koja je usledila do opoziva, ostaje nedirnuta.

Pravo na prigovor protiv prikupljanja podataka u posebnim slučajevima kao i protiv direktnog oglašavanja (član 21 Osnovne uredbe o zaštiti podataka)

Kada se obrada podataka vrši na osnovu člana 6 stav 1 slovo e ili f Osnovne uredbe o zaštiti podataka imate u svako doba pravo, iz razloga koji rezultiraju iz Vaše lične situacije, da uložite prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka; ovo važi i za profilisanje koje se oslanja na ove odredbe. O dotičnoj pravnoj osnovi, na kojoj počiva obrada, se informišite u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Ako uložite prigovor nećemo više obrađivati Vaše odnosne lične podatke, osim ako možemo da dokažemo prisilne i dostojne zaštite razloge za obradu, koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za uspostavljanje, izvršenje i odbranu pravnih zahteva (prigovor prema članu 21 stav 2 Osnovne uredbe o zaštiti podataka).

Ako se Vaši lični podaci obrađuju da bi se vršilo direktno oglašavanje imate u svako doba pravo da uložite prigovor protiv obrade odnosnih ličnih podataka u svrhu takvog oglašavanja; ovo važi i za profilisanje, ukoliko stoji u vezi sa takvim direktnim oglašavanjem. Ako protivrečite, Vaši lični podaci se potom više neće koristiti u svrhu direktnog oglašavanja (prigovor prema članu 21 stav 2 Osnovne uredbe o zaštiti podataka).

 

Pravo žalbe kod nadležne nadzorne ustanove

U slučaju povrede Osnovne uredbe o zaštiti podataka imaju oštećeni pravo na žalbu kod nadzorne ustanove, posebno u državi članici Vašeg mesta boravka, Vašeg radnog mesta ili mesta verovatne povrede. Pravo žalbe ostaje netaknuto bez obzira na drugačija upravno-pravna ili sudsko pravna sredstva.

Pravo na prenosivosti podataka

Imate pravo da podatke, koje mi automatski obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti ili u okviru ispunjenja ugovora, uzmete ili date trećem licu u uobičajenom mašinski čitljivom formatu. Ukoliko zahtevate direktan prenos podataka nekom drugom odgovornom, to se vrši samo ako je tehnički izvodljivo.

SSL- odnosno TLS-šifrovanje

Ova stranica koristi iz sigurnosnih razloga i u cilju zaštite prenosa poverljivih sadržaja, kao na primer porudžbina ili upita, koje nam Vi šaljete kao rukovaocu stranice, SSL-, odn. TLS-šifrovanje. Šifrovanu vezu prepoznajete po tome što se adresa pretraživača menja sa “http://” na “https://”, a i po simbolu ključa u redu Vašeg pretraživača.

Kada je uključeno SSL- odnosno TLS-šifrovanje, podatke koje ste nam prosledili, ne mogu da čitaju treća lica.

Informacije, blokiranje, brisanje i ispravljanje

U svako doba imate pravo u okviru zakonskih odredbi na besplatne informacije o Vašim memorisanim ličnim podacima, njihovom poreklu i primaocu i svrsi obrade podataka i eventualno pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje tih podataka. U vezi ovog, kao i u vezi drugih pitanja o temi ličnih podataka, možete nam se u svako doba obratiti na adresu navedenu u tipografskim podacima.

Pravo i ograničenja obrade

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. U vezi ovoga, kao i u vezi drugih pitanja o temi ličnih podataka možete nam se u svako doba obratiti na adresu navedenu u tipografskim podacima. Pravo na ograničenje obrade postoji u sledećim slučajevima:

  • Ako negirate tačnost kod nas memorisanih ličnih podataka potrebno nam je, u pravilu, vreme da to proverimo. Za vreme provere imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.
  • Ako se obrada Vaših ličnih podataka desila bespravno / ili se dešava možete umesto brisanja zahtevati ograničenje obrade podataka.
  • Ako nam više nisu potrebni Vaši lični podaci, a Vama su potrebni za uspostavljnje, vršenje i odbranu pravnih zahteva, imate pravo da umesto brisanja zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.
  • Ako ste uložili prigovor prema članu 21 stav 1 Osnovne uredbe o zaštiti podataka mora se izvršiti odmeravanje Vaših i naših interesa. Dokle god se ne utvrdi, čiji interesi pretežu imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.
    Ako ste ograničili obradu Vaših ličnih podataka, ovi podaci – osim u memorisanju – se smeju obrađivati samo uz Vašu saglasnost ili za uspostavljanje, vršenje i odbranu pravnih zahteva ili radi zaštite prava nekog drugog fizičkog ili pravnog lica ili radi važnog javnog interesa Evropske unije ili neke države članice.

Prigovor protiv reklamne elektronske pošte

Ovim se protivreči korišćenju kontaktnih podataka, objavljenih u okviru obaveze o tipografskim podacima, za slanje reklama i informativnog materijala, koji nisu izričito traženi. Rukovaoci stranica zadržavaju izričito pravo na pravne korake u slučaju nezahtevanog slanja reklamnih informacija, eventualno putem spam-elektronske pošte.

4. Obuhvatanje podataka na našoj veb stranici

Kolačići

Internet stranice delimično koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne prave na Vašem računaru nikakvu štetu i ne sadrže nikakve viruse. Kolačići služe da našu ponudu učinimo korisnijom, efektivnijom i sigurnijom. Kolačići nisu nikakve tekstualne datoteke, koje se odlažu na Vašem računaru i koje memoriše Vaš pretraživač.

Većina kolačića koje mi koristimo su takozvani “Session-Cookies”. Oni se automatski brišu na kraju Vaše posete. Drugi kolačići ostaju memorisani na Vašem aparatu dok ih ne izbrišete. Ovi kolačići nam omogućavaju da prilikom sledeće posete ponovo prepoznamo Vaš pretraživač.

Možete da podesite Vaš pretraživač tako da Vas informiše o postavljanju kolačića i dozvolite kolačiće samo u pojedinačnom slučaju, isključite prihvatanje kolačića samo u određenim slučajevima ili generalno, kao i da aktivirate automatsko brisanje kolačića kod zatvaranja pretraživača. Kod deaktiviranja kolačića može biti ograničena funkcionalnost ove veb stranice.

Kolačići koji su neophodni za izvršavanje elektronskog komunikacionog postupka ili za stavljanje na raspolaganje određenih funkcija koje ste želeli (na pr. funkcija korpa robe) memorišu se na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima veb stranice ima opravdan interes da memoriše kolačiće za tehnički besprekorno i optimirano pružanje svojih usluga. Ukoliko budu memorisani drugi kolačići (na pr. za analizu Vašeg pretraživačkog ponašanja) biće posebno tretirani u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Server-Log-datoteke

Provider (snabdevač) stranica prikuplja i automatski memoriše informacije u takozvane Server-Log-datoteke, koje Vaš pretraživač automatski prosleđuje nama. To su:

    • Tip pretraživača i verzija pretraživača
    • korišćeni operativni sistem
    • URL referer
    • Ime hosta pristupnog računara
    • Vreme server zahteva
    • IP-adresa

Ne vrši se spajanje ovih podataka sa izvorom podataka.

Obuhvatanje ovih podataka sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima veb stranice ima opravdan interes za tehnički besprekoran prikaz i optimiranje njegove veb stranice – za ovo se moraju obuhvatiti Server-Log Files.

Kontaktni formular

Ako nam upite dostavljate putem kontaktnog formulara, Vaši podaci iz upitnog formulara će biti kod nas memorisani zajedno sa kontaktnim podacima, koje ste tamo naveli radi obrade kod upita i za slučaj sledećih pitanja. Ove podatke ne dajemo dalje bez Vaše saglasnosti.

Obrada podataka navedenih u kontaktnom formularu sledi isključivo na osnovu Vaše saglasnosti (član 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Ovu saglasnost možete opozvati u svako doba. Za ovo je dovoljno neformalno obaveštenje putem elektronske pošte na našu adresu. Zakonitost obrade podataka, koja je usledila do opoziva, ostaje nedirnuta.

Podaci koje ste uneli u kontaktni formular ostaju kod nas dok od nas ne zatražite njihovo brisanje, ne opozovete Vašu saglasnost za memorisanje ili otpadne svrha za memorisanje podataka (na pr. po završenoj obradi Vašeg upita). Obavezne zakonske odredbe – posebno rokovi za čuvanje – ostaju netaknute.

Upiti elektronskom poštom, telefonom ili telefaksom

Ako nas kontaktirate elektronskom poštom, telefonom ili telefaksom Vaš upit se kod nas memoriše zajedno sa ličnim podacima, koji iz njega proizilaze (ime, upit) radi obrade Vašeg zahteva. Ove podatke ne dajemo dalje bez Vaše saglasnosti.

Ukoliko je Vaš upit neophodan u vezi sa ispunjenjem ugovora ili radi izvršenja ugovornih mera obrada ovih podataka sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo b Osnovne uredbe o zaštiti podataka. U svim ostalim slučajevima obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti (član 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka) i / ili na našim opravdanim interesima (član 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka), pošto imamo opravdan interes za efektivnu obradu upita koji su nam upućeni.

Podaci koji ste nam uputili putem kontaktnih upita ostaju kod nas dok od nas ne zatražite njihovo brisanje, ne opozovete Vašu saglasnost za memorisanje ili otpadne svrha za memorisanje podataka (na pr. po završenoj obradi Vašeg upita). Obavezne zakonske odredbe – posebno rokovi za čuvanje – ostaju netaknute.

Registrovanje na veb stranici

Možete se registrovati na našoj veb stranici da bi koristili dodatne funkcije na stranici. Podatke koje ste za to uneli koristimo samo u svrhu dotične ponude ili usluge za koju ste se registrovali. Obavezni podaci koji se traže kod registrovanja moraju biti navedeni u potpunosti. U suprotnom slučaju ćemo odbiti registraciju.

Kod važnih promena, kao kod obima ponude ili kod tehnički neophodnih promena koristimo adresu elektronske pošte koju ste naveli kod registrovanja, da bi vas informisali ovim putem.

Obrada podataka unesenih kod registracije sledi na osnovu Vaše saglasnosti (član 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Ovu saglasnost možete opozvati u svako doba. Za ovo je dovoljno neformalno obaveštenje putem elektronske pošte na našu adresu. Zakonitost obrade podataka, koja je već usledila do opoziva, ostaje nedirnuta.

Podaci obuhvaćeni prilikom registrovanja se kod nas memorišu toliko dugo, koliko ste registrovani na našoj stranici i potom se brišu. Zakonski rokovi čuvanja ostaju netaknuti.

Funkcija komentara na ovoj veb stranici

Za funkciju komentara se na ovoj stranici memorišu pored vaših komentara i podaci o vremenu izrade komentara, Vaša adresa elektronske pošte i, ako ne komunicirate anonimno, korisničko ime, koje ste Vi odabrali.

Memorisanje IP-adrese
Naša funkcija komentara memoriše i IP-adrese korisnika, koji pišu komentare. Pošto na našoj stranici ne proveravamo komentare pre nego što ih pustimo, potrebni su nam ovi podaci da bi u slučaju kršenja zakona, kao što su uvrede ili propaganda, mogli da preduzmemo korake protiv autora.

Pretplata na komentare
Kao korisnik stranice možete se posle prijavljivanja pretplatiti na komentare. Dobićete potvrdu elektronskom poštom da bi se proverilo da li ste vlasnik navedene adrese elektronske pošte. Ovu funkciju možete u svako doba otkazati preko veze u info-pošti. U tom slučaju se brišu podaci, koji su uneseni u okviru pretplate na komentare: ako ste nam te podatke prosledili u druge svrhe i na drugom mestu (na pr. poručivanje Newsletter-a) oni pak ostaju kod nas.

Trajanje memorisanja komentara
Komentari i sa tim povezani podaci (na pr. IP-adresa) se memorišu i ostaju na našoj strani memorisani sve dok se komentarisani sadržaj ne izbriše u potpunosti ili dok komentari ne moraju biti izbrisani iz pravnih razloga ( na pr. uvredljivi komentari).

Pravna osnova
Memorisanje komentara sledi na osnovu Vaše saglasnosti (član 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Ovu saglasnost možete opozvati u svako doba. Za ovo je dovoljno neformalno obaveštenje putem elektronske pošte na našu adresu. Zakonitost obrade podataka, koja je već usledila do opoziva, ostaje nedirnuta.

Obrada podataka (podaci o mušterijama i ugovorima)

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke samo ukoliko su neophodni za obrazloženje, sadržajnu opremu ili izmenu pravnog odnosa (podaci stanja). Ovo sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo b Osnovne uredbe o zaštiti podataka, koji dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili ugovornih mera. Lične podatke o korišćenju naših internet stranica (korisničke podatke) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo onda kada je to neophodno da bi se korisniku omogućilo korišćenje usluge ili obračunalo.

Prikupljeni podaci se gase po zaključenju naloga ili završetku poslovnog odnosa. Zakonski rokovi čuvanja ostaju netaknuti.

5. Socijalni mediji

Facebook dopunski moduli (Like & Share-Button)

Na našim stranicama su integrisani dopunski moduli mreže Facebook, ponuđač Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SAD. Facebook dopunski modul prepoznajete po Facebook- Log ili “Like-Button”-u (“dopada mi se”) na našoj stranici. Pregled Facebook dopunskih modula ćete naći ovde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
Kad posetite naše stranice uspostavlja se preko dopunskog modula direktna veza između Vašeg pretraživača i Facebook-servera. Time Facebook dobija informaciju da ste sa Vašom IP-adresom posetili našu stranicu. Ako pritisnete Facebook “Like-Button” dok ste prijavljeni u Vašem Facebook-nalogu možete sadržaje naših stranica povezati sa Vašim Facebook-profilom. Tako Facebook može da svrsta posetu našim stranicama Vašem korisničkom nalogu. Ukazujemo na to, da mi kao ponuđač stranica nemamo nikakava saznanja o sadržaju prosleđenih podataka, kao ni o korišćenju od strane Facebook-a. Dalje informacije o ovome naći ćete u Izjavi o zaštiti podataka Facebook-a pod: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Ako ne želite da Facebook može da svrsta posetu naših stranica Vašem Facebook-korisničkom nalogu, molimo Vas, odjavite se iz Vašeg Facebook-korisničkog naloga.

Upotreba Facebook dopunskih modula sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za što je moguće većim prisustvom u socijalnim medijima.

Twitter dopunski modul

Na našim stranicama su povezane funkcije usluge Twitter. Ove funkcije se nude od strane Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Korišćenjem Twitter-a i funkcije “RE-Tweet” povezuju se veb stranice, koje ste posetili, sa Vašim Twitter-nalogom i objavljuju se drugim korisnicima. Pri tom se prenose podaci i na Twitter. Ukazujemo na to da mi kao ponuđač stranica nemamo nikakava saznanja o sadržaju prosleđenih podataka kao ni o korišćenju od strane Twitter-a. Dalje informacije o ovome ćete naći u izjavi o zaštiti podataka Twitter-a pod: https://twitter.com/de/privacy.
Upotreba Twitter-dopunskih modula sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za što je moguće većim prisustvom u socijalnim medijima.

Vaše podešavanje zaštite podataka kod Twitter-a možete promeniti u podešavanjima naloga pod https://twitter.com/account/settings.

Google + dopunski modul

Naše stranice koriste funkcije Google+. Ponuđač je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntain View, Ca 94043, SAD.

Obuhvatanje i prosleđivanje informacija: uz pomoć Google+-dugmeta možete širom sveta objaviti informacije. Preko Google+-dugmeta Vi i drugi korisnici dobijate personalizirane sadržaje od Google-a i naših partnera. Google memoriše kako informaciju da ste za jedan sadržaj dali +1, tako i informaciju o stranici koju ste pogledali pritiskom na +1. Vaši +1 se mogu uključiti kao uputstva zajedno sa Vašim imenom profila i Vašom fotografijom u Google-uslugama, kao što su rezultati pretrage ili u Google-profilu, ili na nekom drugom mestu na veb stranicama i oglasima u internetu.

Google beleži informacije o Vašim +1-aktivnostima da bi za Vas i druge poboljšao Google-usluge. Da bi mogli upotrebiti +1-dugme potreban Vam je javni Google-profil, koji je vidljiv širom sveta i koji mora sadržati makar ime odabrano za profil. Ovo ime se koristi u svim Google-uslugama. U nekim slučajevima može ovo ime da zameni i neko drugo ime koje ste upotrebili pri slanju sadržaja preko Vašeg Google-naloga. Identitet Vašeg Google-profila može biti prikazan korisnicima koji poznaju Vašu adresu elektronske pošte ili raspolažu drugim Vašim identifikujućim informacijama.

Upotreba prikupljenih informacija: Informacije, koje ste stavili na raspolaganje, koriste se pored gore objašnjenih svrha primene, prema Google-odredbama o zaštiti podataka. Google objavljuje sažete statistike o +1-aktivnostima korisnika, odn. daje ih dalje korisnicima i partnerima, kao što je Publisher, oglašivačima ili vezanim veb stranicama.

Upotreba Google+-dopunskog modula sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za što je moguće većim prisustvom u socijalnim medijima.

Instagram dopunski modul

Naše stranice su povezane sa funkcijama usluge Instagram. Ove funkcije se integrisano nude preko Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD.

Ako ste prijavljeni u Vašem Instagram-nalogu možete pritiskom na Instagram-Button povezati sadržaje naših stranica sa Vašim Instagram-profilom. Tako Instagram može da svrsta posetu našim stranicama Vašem korisničkom nalogu. Ukazujemo na to da mi kao ponuđač stranica nemamo nikakava saznanja o sadržaju prosleđenih podataka kao ni o korišćenju od strane Instagram-a.

Upotreba Instagram-dopunskog modula sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za što je moguće većim prisustvom u socijalnim medijima.

Dalje inforrmacije o ovome ćete naći u izjavi o zaštiti podataka Instagram-a: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Linkedin dopunski modul

Naša stranica koristi funkcije mreže Linkedin. Ponuđač je Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD.

Kod svakog opoziva neke od naših stranica koja sadrži funkcije Linkedina uspostavlja se veza sa serverima Linkedina. Linkedin se informiše o tome da ste posetili naše internet-stranice sa Vašom IP-adresom. Ako pritisnete “Recommend-Button” Linkedina i prijavljeni ste u Vašem nalogu kod Linkedin-a, Linkedin-u je moguće da svrsta posetu našim stranicama Vama i Vašem korisničkom nalogu. Ukazujemo na to da mi kao ponuđač stranica nemamo nikakava saznanja o sadržaju prosleđenih podataka, kao ni o njihovom korišćenju od strane Linkedin-a.

Upotreba Linkedin-dopunski modul sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za što je moguće većim prisustvom u socijalnim medijima.

Dalje informacije o ovome naći ćete u Izjavi o zaštiti podataka Linkedin-a pod: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING dopunski modul

Naša stranica koristi funkcije mreže XING. Ponuđač je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemačka.
Kod svakog opoziva neke od naših stranica koja sadrži funkcije XING-a uspostavlja se veza sa serverima XING-a. Pri tom, prema našim saznanjima ne sledi memorisanje ličnih podataka. Posebno se ne memorišu nikakve IP-adrese, niti se vrednuje korisničko ponašanje.

Upotreba XING-dopunskog modula sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za što je moguće većim prisustvom u socijalnim medijima.

Dalje informacije o zaštiti podataka i XING Share-Button naći ćete u Izjavi o zaštiti podataka XING-a pod: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Alati analize i reklama

Google Analytics

Ova veb stranica koristi funkcije usluge analize veb Google Analytics. Ponuđač je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntain View, Ca 94043, SAD.

Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”. To su tekstualne datoteke, koje se memorišu na Vašem računaru i koje omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb stranice. Informcije napravljene preko kolačića o Vašem korišćenju ove veb stranice se prenose po pravilu na server Google-a u SAD i tamo memorišu.

Memorisanje Google-Analytics-kolačića i korišćenje ovih alata analize slede na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ima opravdan interes za analizu korisničkog ponašanja da bi optimirao kako svoju reklamnu ponudu, tako i svoju reklamu.

IP-anonimiziranje

Mi smo na ovoj veb stranici aktivirali IP-anonimiziranje. Time se skraćuje Vaša IP-adresa Google-a u okviru zemalja članica Evropske unije ili u drugim ugovornim zemljama Sporazuma o Evropskom tržištu pre prosleđivanja za SAD. Samo u izuzetnim slučajevima se prenosi puna IP-adresa na server Google-a u SAD i tamo skraćuje. Po nalogu rukovaoca podacima ove veb stranice će Google koristiti ove informacije za vrednovanje Vašeg korišćenja veb stranice da bi sastavio izveštaje o aktivnostima veb stranice i da bi rukovaocu podacima veb stranice pružio dalje usluge, koje su povezane sa korišćenjem veb stranice i korišćenjem interneta. IP-adresa, koju je Vaš pretraživač prosledio u okviru Google Analytics, se ne spaja sa drugim podacima Google Analytics-a.

Dopunski modul pretraživača
Možete sprečiti memorisanje kolačića odgovarajućim podešavanjem Vaše Browser-Software; ukazujemo pak na to da u tom slučaju eventualno nećete moći u punom obimu koristiti sve funkcije ove veb stranice. Preko toga možete sprečiti obuhvatanje podataka kao i obradu tih podataka od strane Google-a (uključujući Vašu IP-adresu), koje su izvršili kolačići i koji se odnose na aše korišćenje veb stranice, tako što ćete preuzeti i instalirati pretraživač-dopunski modul, koji stoji na raspolaganju pod sledećom vezom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prigovor protiv obuhvatanja podataka
Možete sprečiti obuhvatanje podataka od strane Google Analytics tako što ćete pritisnuti na sledeću vezu. Ubacuje se jedan Opr-Out-Cookie, koji sprečava obuhvatanje Vaših podataka prilikom budućih poseta ove veb stranice: deaktivirati Google Analytics.
Više informacija o rukovanju korisničkim podacima kod Google Analytics naći ćete u izjavi o zaštiti podataka Googl-a: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Obrada naloga
Sklopili smo sa Google-om ugovor o obradi naloga i u potpunosti se pridržavamo strogih smernica nemakih vlasti za zaštitu podataka prilikom korišćenja Google Analytics.

Demografska svojstva kod Google Analytics
Ova veb stranica koristi funkciju “demografska svojstva” Google Analotics-a. Time se mogu izraditi izveštaji koji sadrže iskaze o starosti, polu i interesima posetilaca stranica. Ovi podaci potiču iz reklama Google-a prema interesovanjima, kao i iz podataka posetilaca od trećih ponuđača. Ovi podaci se ne mogu pripisati ni jednoj određenoj osobi. Možete u svako doba deaktivirati ovu funkciju preko podešavanja prikaza u Vašem Google-nalogu ili generalno zabraniti obuhvatanje Vaših podataka od strane Google Analytics kao šro je prikazano u tačci “Prigovor protiv obuhvatanja podataka”.

Trajanje memorisanja
Podaci memorisani kod Google-a na nivou korisnika i događaja, koji su povezani sa kolačićima
prepoznavanjem korisnika (na pr. korisnički ID) ili reklamnih ID-a (na pr. DoubleClick-Cookies, Android-reklamni-ID) anonimiziraju se, odnosno brišu posle 14 meseci. Detalje o ovome možete saznati pod sledećom vezom: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats

Ova veb stranica koristi WordPress Tool Stats da bi statistički vrednovala pristupe posetilaca.
Ponuđač je Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, SAD.

WordPress Stats koristi kolačiće, koji se memorišu na Vašem računaru i koji dozvoljavaju analizu korišćenja veb stranice. Informacije o korišćenju naše veb stranice generisane kolačićima se memorišu na serverima u SAD. Vaša IP-adresa se posle obrade i pre memorisanja anonimizira.

“WordPress Stats”-kolačići ostaju na Vašem računaru dok ih ne obrišete.

Memorisanje “WordPres Stats”-kolačića i korišćenje alata analize slede na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima veb stranice ima opravdan interes za anonimiziranu analizu korisničkog ponašanja da bi optimirao kako svoju reklamnu ponudu tako i svoju reklamu.

Možete podesiti Vaš pretraživač tako da budete informisani o postavljanju kolačića i odobrite kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključite kolačiće za određene slučajeve ili generalno, kao i da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pretraživača. Kod deaktiviranja kolačića može biti ograničena funkcionalnost naše veb stranice.

Ubuduće možete da opozovete prikupljanje i korišćenje Vaših podataka, tako što ćete pritiskom na ovu vezu postaviti Opt-Out-kolačić u Vašem pretraživaču: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Ako obrišete kolačiće na Vašem računaru morate ponovo postaviti Opt-Out-kolačić.

Google Analytics Remarketing

Naše veb stranice koriste funkcije Google Analytics Remarketing-a u vezi sa funkcijama Google AdWords i Google DoubleClick, koje su od opšteg značaja za aparate. Ponuđač je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.
Ova funkcija omogućava da se reklamne ciljne grupe izrađene sa Google Analytica Remarketing-om povežu sa funkcijama GoogleAd Words-a i Google DoubleClick, koje su od opšteg značaja za aparate. Na taj način mogu lične reklamne poruke, koje se odnose na interesovanje i koje su Vam u zavisnosti od Vašeg ranijeg korisničkog i pretraživačkog ponašanja prilagođene na jednom aparatu (na pr. mobilnom telefonu) biti prikazane i na nekom drugom aparatu (na pr. tabletu ili računaru).

Ako ste dali odgovarajuću saglasnost Google povezuje u tu svrhu Vaš tok veb- i App-pretraživača sa Vašim Google-nalogom. Na taj način se mogu na svakom aparatu na kome ste se prijavili sa Vašim Google-nalogom uključiti iste personalizovane reklamne poruke.

Radi podrške ove funkcije Google Analytics obuhvata google-autentificirane ID-e korisnika, koji se privremeno povezuju sa našim Google-Analytics-podacima da bi definisali i izradili ciljne grupe za oglasne reklame, koje su od opšteg značaja za aparate.

Možete trajno opozvati Remarketing/Targeting, koji je od opšteg značaja za aparate, tako što ćete deaktivirati personalizovanu reklamu u Vašem Google-nalogu; za to sledite ovu vezu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Rezime prikupljenih podataka u Vašem Google-nalogu sledi isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, koju možete dati ili opozvati kod Google (člana 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Kod postupaka sakupljanja podataka, koji se ne spajaju u Vašem Google-nalogu (na pr. zato što nemate nikakav Google-nalog ili ste opozvali spajanje) obuhvatanje podataka počiva na članu 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Opravdan interes rezultira iz toga što reklamni rukovalac podacima ima interes na anonimiziranoj analizi posetilaca veb stranice u reklamne svrhe.

Opširne informacije i odredbe zaštite podataka ćete naći u izjavi o zaštiti podataka Google-a pod: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ova veb stranica koristi Google AdWords. AdWords je online-reklamni program Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države (“Google”).

U okviru Google AdWords-a koristimo takozvane Conversion-Tracking-e. Kada pritisnete na jedan oglas, koji je Google uključio, stavlja se kolačić za Conversion-Tracking. Kod kolačića se ne radi ni o kakvim tekstualnim datotekama, koje internet-pretraživač polaže na računaru korisnika.Ovi kolačići gube posle 30 dana svoju važnost i ne služe za personalizovanu identifikaciju korisnika. Ako korisnik poseti određene stranice ove veb stranice i kolačić još nije istekao, Google i mi možemo prepoznati da je korisnik pritisnuo na oglas i bio prosleđen dalje na tu stranicu.

Svaka Google AdWords mušterija dobija drugi kolačić. Kolačići se ne mogu pratiti preko veb stranica AdWords- mušterija. Informacije dobijene pomoću Conversion-kolačića služe za izradu Conversion-statistika za AdWords-mušterije, koje su se odlučile za Conversion-Tracing. Mušterije saznaju ukupan broj korisnika koji su pritisnuli na njihov oglas i koji su dalje prosleđeni na stranicu, koja je opremljena sa Conversion-Tracking-danom. Oni pak ne dobijaju informacije sa kojim bi se korisnik mogao lično identifikovati. Ako ne želite učestvovati u Tracking-u, možete opozvati to korišćenje tako što ćete lako deaktivirati kolačić Google Conversion-Tracking-a preko vašeg internet pretraživača pod “podešavanje korišćenja”. Time nećete biti uneti u Conversion-Tracing statistike.

Memorisanje “Conversion-kolačića” i korišćenje ovog Tracking-alata slede na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima veb stranice ima opravdan interes za analizu korisničkog ponašanja da bi optimirao kako svoju reklamnu ponudu, tako i svoju reklamu.

Više informacija o Google AdWords i Google Conversion-Tracking ćete naći u odredbama o zaštiti podataka Google-a pod: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Možete podesiti Vaš pretraživač tako da budete informisani o postavljanju kolačića i odobrite kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključite kolačiće za određene slučajeve ili generalno, kao i da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pretraživača. Kod deaktiviranja kolačića može biti ograničena funkcionalnost naše veb stranice.

Facebook piksel

Naša stranica koristi za merenje konverzije piksel posetilačkih akcija Facebook-a, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”).
Tako se može pratiti ponašanje posetilaca stranica, pošto se ovi pritiskom na neki Facebook-reklamni oglas prosleđuju dalje na veb stranicu ponuđača. Ovim se može vrednovati dejstvo Facebook-reklamnih oglasa u statističke svrhe i za istraživanje tržišta i optimirati buduće reklamne mere.
Prikupljeni podaci su za nas, rukovaoce podacima ove veb stranice, anonimni, mi ne možemo izvući nikakve zaključke u vezi identiteta korisnika. Facebook pak memoriše i obrađuje podatke tako da je moguća veza sa dotičnim profilom korisnika i Facebook može da koristi podatke u sopstvene reklamne svrhe shodno Facebook-smernicama za upotrebu podataka. Facebook može ovim omogućiti uključivanje reklamnih oglasa na stranicama Facebook-a kao i na stranicama van Facebook-a. Mi, kao rukovaoci podacima, ne možemo uticati na ovu upotrebu podataka. Korišćenje Facebook-Pixel-a sledi na osnovu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Rukovalac podacima veb stranice ima opravdan interes za efektivne reklamne mere, uz uključivanje socijalnih medija.

U uputstvima o zaštiti podataka Facebook-a ćete naći dalja uputstva za zaštitu privatne sfere: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Osim toga, možete u sektoru Vaših podešavanja za reklamne oglase deaktivirati Remarketing-funkciju “Custom Audiences” https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za to morate biti prijavljeni kod Facebook-a.
Ako ne posedujete Facebook nalog možete deaktivirati korisnički baziranu reklamu Facebook-a na veb stranici European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Newsletter podaci

Ako želite da primate Newsletter ponuđen na veb stranici potrebna nam je Vaša adresa elektronske pošte, kao i informacije koje nam dozvoljavaju proveru da ste vlasnik navedene adrese elektronske pošte i da ste saglasni sa prijemom Newsletter-a. Ostali podaci se ne prikupljaju, odn. samo na dobrovoljnoj bazi. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosleđujemo ih na treća lica.

Obrada podataka unesenih u formular Newsletter-a sledi na osnovu Vaše saglasnosti (član 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka). U svako doba možete opozvati datu saglasnost za memorisanje podataka, adrese elektronske pošte, kao i njihovo korišćenje za slanje Newslwetter-a, na pr. preko veze “izneti” u Newasletter-u. Zakonitost obrade podataka, koja je već usledila do opoziva, ostaje nedirnuta.

Podaci, koje ste kod nas položili u svrhu dobijanja Newsletter-a, se memorišu do Vašeg ispisa iz Newsletter-a i po otkazivanju Newsletter-a brišu. Podaci koji su kod nas memorisani u druge svrhe, ostaju od ovog netaknuti.

8. Dopunski moduli i alati

YouTube sa proširenom zaštitom podataka

Naša veb stranica koristi dopunske module veb sztranice YouTube-a. Rukovalac podacima stranica je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Koristimo YouTube u proširenom modusu zaštite podataka. Ovaj modus, prema YouTube-u, utiče na to da YouTube ne memoriše infomacije o posetiocima na ovoj veb stranici pre nego što oni pogledaju video. Nasuprot tome, se prosleđivanje podataka na YouTube-partnere prisilno ne isključuje proširenim modusom zaštite podataka. Tako uspostavlja YouTube – nevezano od toga da li gledalte video – vezu sa Google DoubleClick-mrežom.

Čim startujete jedan video na našoj veb stranici uspostavlja se veza sa serverima YouTube-a. Pri tom se serverima YouTube-a saopštava koje naše stranice ste posetili. Ako ste prijavljeni u Vašem YouTube-nalogu omogućujete YouTube-u da direktno pripoji Vaše pretraživačko ponašanje Vašem ličnom profilu. Ovo možete sprečiti tako što ćete se odjaviti iz YouTube-naloga.

Dalje može YouTube po startovanju videa da memoriše različite kolačiće na Vašem računaru. Uz pomoć ovih kolačića može YouTube primiti informacije o posetiocima naših stranica. Ove informacije se između ostalog koriste da bi se izradile statistike, poboljšala primena i sprečili pokušaji prevare. Kolačići ostaju na Vašem aparatu dok ih ne izbrišete.

Po startovanju YouTube-videa mogu eventualno da se izazovu dalji procesi obrade podataka, na koje nemamo nikakav uticaj.

Korišćenje YouTube sledi u interesu privlačnijeg prikaza naših online-ponuda. Ovo predstavlja opravdan interes u smislu člana 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka.

Dalje informacije o zaštiti podataka ćete naći u njihovoj izjavi o zaštiti podatak pod: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Googlee Maps (sa saglasnošću)

Ova stranica koristi preko API uslugu karata Google Maps-a. Ponuđač je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.
Da bi obezbedili zaštitu podataka na našoj stranici deaktiviran je Google Maps kad prvi put stupite na našu stranicu. Direktna veza sa serverima Google-a se uspostavlja tek onda kad samostalno aktivirate Google Maps (saglasnost prema članu 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Na taj način se sprečava da se Vaši podaci već kod prve posete našoj stranici prenesu na Google.

Po aktiviranju će Google Maps memorisati Vašu IP-adresu. Ova će potom po pravilu biti prenesena na jedan Google-ov server u SAD i tamo memorisana. Ponuđač ove stranice nema posle aktiviranja Google Maps nikakvog uticaja na prenos podataka.

Više informacija o rukovanju sa korisničkim podacima naći ćete u izjavi o zaštiti podataka Google-a: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Sopstvene usluge

Konkursi

Nudimo Vam mogućnost da konkurišete kod nas (na pr. putem elektronske pošte, poštom ili putem Online-formulara za kandidovanje). Nadalje vas informišemo o obimu, svrsi i primeni prikupljenih podataka u okviru procesa kandidovanja. Garantujemo Vam da se prikupljanje, obrada i korišćenje Vaših podataka vrši u saglasnosti sa važećim pravom o zaštiti podataka i svim drugim zakonskim odredbama i da će se Vaši podaci tretirati strogo poverljivo.

Obim i svrha prikupljanja podataka
Ako nam dostavite prijavu obrađujemo Vaše lične podatke koji su sa tim u vezi (na pr. podaci komunikacije, dokumenta za prijavu, beleške u okviru intervjua itd.) ukoliko je to neophodno za odluku o obrazloženju radnog odnosa. Pravni osnov za ovo je & 26 Saveznog zakona o zaštiti podataka-nov prema nemačkom pravu (iniciranje radnog odnosa), član 6 stav 1 slovo b Osnovne uredbe o zaštiti podataka (opšte iniciranje ugovora) i – ukoliko ste dali saglasnost – član 6 stav 1 slovo a Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Saglasnost je u svako doba opoziva. Vaši lični podaci će biti prosleđeni u okviru našeg preduzeća isključivo osobama koje učestvuju u obradi Vašeg kandidovanja.

Ukoliko je kandidovanje uspešno Vaši podaci, koje ste nam dali, će biti memorisani u našim sistemima za obradu podataka na osnovu & 26 Saveznog zakona o zaštiti podataka-nov i člana 6 stav 1 slovo b Osnovne uredbe o zaštiti podataka u svrhu uspostavljanja radnog odnosa.

Trajanje čuvanja podataka

Ako Vam ne možemo ponuditi mesto, Vi odbijete ponuđeno mesto, povučete Vašu prijavu, opozovete Vašu saglasnost za obradu podataka ili zatražite brisanje podataka, podaci koje ste nam dostavili, uključujući eventualno i ostala fizička dokumenta za prijavu, će biti memorisani, odn. čuvani maksimalno 6 meseci po zaključenju postupka kandidovanja (rok čuvanja) da bi se mogli dokazati detalji procesa kandidature u slučaju nesuglasica (član 6 stav 1 slovo f Osnovne uredbe o zaštiti podataka).

MOŽETE OPOZVATI OVO MEMORISANJE UKOLIKO SA VAŠE STRANE POSTOJE OPRAVDANI INTERESI, KOJI PRETEŽU NAŠE INTERESE.

 

Po isteku roka čuvanja će Vaši podaci biti izbrisani, ukoliko ne postoji zakonska obaveza za čuvanje ili neki drugi pravni razlog za dalje memorisanje. Ukoliko je vidljivo da će čuvanje Vaših podataka biti potrebno po isteku roka čuvanja (na pr. na osnovu preteće tužbe ili tužbe koja je u toku) brisanje će biti izvršeno tek pošto podaci postanu bezpredmetni. Ostale zakonske obaveze čuvanja ostaju nedirnute.